Charakteryzuje podstawowe cele i metody monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa
Potrafi przeanalizować strukturę systemów monitoringu i scharakteryzować jego komponenty
Potrafi scharakteryzować specyficzne właściwości urządzeń wchodzących w skład systemów monitoringu
Zna ofertę handlową sprzętu stosowanego w systemach monitoringu-
Umiejętnie korzysta z materiałów informacyjnych i literatury
Potrafi zestawić prosty system monitoringu z urządzeń dostępnych na rynku
Rozumie konieczność samokształcenia i doskonalenia umiejętności w zakresie objętym treściami kształcenia