Moduł dla studentów i studentek I roku na kierunkach "Ochrona środowiska" i "Biologia". Zajęcia wprowadzające: podstawowe pojęcia, teorie i metody socjologiczne, analiza wybranych współczesnych zjawisk społecznych.

Kurs przeznaczony dla studentów filologii rosyjskiej II roku magisterskich studiów uzupełniających.

Moduł dla studentów i studentek II roku socjologii dotyczący wyzwań i problemów tworzenia i wdrażania programów rewitalizacji.

Kurs Cyfrowe obszary kultury skierowany jest do studentów kulturoznawstwa (studia pierwszego stopnia, semestr II) i ma na celu zapoznanie z cechami współczesnej kultury audiowizualnej w kontekście społeczeństwa informacyjnego i procesu cyfryzacji dóbr kultury.

Kurs poświęcony jest narodowym i unijnym systemom zarządzania bezpieczeństwem i obronnością, w tym współpracy politycznej państw europejskich w obszarze bezpieczeństwa. Jego celem jest pogłębienie wiedzy nt. udziału instytucji oraz służb państwowych i unijnych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom dla jednostek, grup, społeczeństw, państw i organizacji międzynarodowych.